Project

Inteligentne Specjalizacje

Inteligentne Specjalizacje

Inteligentna Specjalizacja (IS) jest jedną ze strategii programu Europa 2020, która ma na celu wsparcie dziedzin aktywności gospodarczej, w których dany region wykazuje przewagę konkurencyjną. IS oznacza lepsze skupienie zasobów, szybszy przepływ wiedzy i pogłębienie współpracy, co umożliwia podniesienie poziomu efektywności wykorzystania potencjału lokalnego.

Ze względu na naturalne zasoby regionów oraz już istniejącą infrastrukturę rozwijanie działalności w oparciu o te właśnie charakterystyki, nazywane Inteligentnymi Specjalizacjami może zaowocować spektakularnym sukcesem gospodarczym przedsiębiorstw.

Inteligentne Specjalizacje to nie tylko innowacje technologiczne, ale również tzw. „innowacje praktyczne”, czyli nowe rozwiązania z zakresu usług oraz propozycje eliminacji problemów społecznych.

Aboutproject

Portal inteligentnespecjalizacje.pl ma za zadanie zrealizować trzy precyzyjnie określone cele: 

  1. Informowanie o bieżących szansach pozyskania finansowania w obszarze badań, rozwoju technologii oraz wdrażania innowacji.                                                                                                                                                  
  2. Czytelne zaprezentowanie i objaśnienie polskich krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji, umożliwienie aktywnego współuczestnictwa w kształtowaniu zakresów tematycznych inteligentnych specjalizacji.
  3. Stworzenie miejsca wymiany opinii i wywierania wpływu na kształt polityki finansowania badań, rozwoju i innowacji.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: http://inteligentnespecjalizacje.pl