Project

Usługi wsparcia innowacji

Fundacja MOST jest akredytowaną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Instytucją Otoczenia Biznesu.

Jako Centrum Innowacji (CI) wspieramy procesy wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach. Animujemy społeczność przedsiębiorców, w ramach której upowszechniamy i wspieramy proinnowacyjne postawy, a także promujemy proinnowacyjne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe.

Aboutproject

OFEROWANE USŁUGI

Usługi doradcze o charakterze propozwojowym, które świadczymy:

  • Strategie rozwoju przedsiębiorstw w oparciu o rozwój i wdrożenie innowacji

–   audyt potrzeb, analiza trendów rynkowych, identyfikacja kierunków rozwoju oferty przedsiębiorstwa, budowa strategii wdrożenia innowacji, identyfikacja i dobór partnerów do realizacji przedsięwzięcia, budowanie konsorcjów naukowo-przemysłowych, wsparcie przedsiębiorców w identyfikacji odpowiednich źródeł finansowania, pozyskiwaniu środków finansowych oraz partnerów do realizacji projektów wdrażania innowacji

  • Ocena innowacyjności technologii

–   analiza czystości patentowej technologii, analiza rozwiązań konkurencyjnych

  • Opportunity assessment (Ocena potencjału)

–   proces oceny potencjału innowacyjnej technologii pod kątem strategicznym, rynkowym i finansowym, ocena zasadności rozwoju technologii w produkt

  • Wycena technologii

–   analiza wartości rynkowej technologii dla celów komercjalizacji

  • Strategie wdrażania innowacji (akceleracja)

–   pakiet szkoleniowy, dobór mentora, analiza rynku, pitch deck, analiza i dobór najkorzystniejszych możliwości komercjalizacji technologii, dobór modelu biznesowego, wsparcie współpracy przedsiębiorców z naukowcami, poszukiwanie inwestora.

POTENCJAŁ MERYTORYCZNY i DOŚWIADCZENIE

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym dla MŚP. Usługi realizujemy w oparciu o wewnętrzne zasoby konsultantów Fundacji  przy wsparciu dziedzinowych ekspertów zewnętrznych ze środowisk nauki i biznesu. Posiadamy niezbędne kwalifikacje z dziedziny prawa, marketingu, finansów, które zapewniają odpowiedni poziom świadczonych usług. Dotychczas zrealizowaliśmy kilkadziesiąt usług doradczych wspierających wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach.


BONY NA DORADZTWO NA MAZOWSZU

Od 31 marca do 31 sierpnia Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów, które mogą otrzymać wsparcie w postaci Bonów na doradztwo. Konkurs RPO WM 3.1.2. Rozwój MŚP, Typ projektu: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo kierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw.

Warunki konkursu:

– dofinansowanie na poziomie 80%

– maksymalna wartość dofinansowania: 110 000zł

– termin rozstrzygnięcia konkursu: 3 miesiące od daty zamknięcia każdej miesięcznej rundy naboru

– daty zamknięcia najbliższych rund: 28 kwietnia / 31 maja / 30 czerwca / 31 lipca / 31 sierpnia (kolejny nabór jest planowany na początek 2018 roku)

– usługa może być świadczona przez akredytowaną Mazowszu lub na poziomie centralnym Instytucję Otoczenia Biznesu (IOB) lub przez IOB spełniającą kryteria niezbędne do uzyskania tychże akredytacji

AKREDYTOWANA_IOB_LOGO